EU:s varuhandel med Ryssland | januari 2021 till september 2023

Linjerna visar handeln med varor mellan EU-länderna och Ryssland som andel av EU:s total varuhandel med omvärlden. Röd linje visar importen från Ryssland, blå linje EU-exporten till Ryssland och den gröna linjen den sammanlagda varuhandeln.