نمودار روند تامین بودجه کمیساریا در ایران (به دلار آمریکا)