Förändring i skattetryck i EU-länderna | 1995–2022

Grafiken visar skatter och sociala avgifter om andel av BNP i EU-länderna 1995 (vid pilnocken) och 2022 (vid pilspetsen). Blåfärgade pilar som leder höger innebär en ökning av skattetrycket. Rödfärgade pilar som leder vänster innebär tvärtom en minskning mellan 1995 och 2022. Länderna är rangordnade efter de största skillnaderna med de största ökningarna överst och de största minskningarna nederst.