Dáta vyjadrujú podiel zamestnaných na ekonomicky aktívnom obyvateľstve.