Número de concellos galegos con saldo vexetativo positivo