Započítané sú aj nižšie organizačné jednotky. V grafe sú uvedené údaje ku koncu každého roku. Za rok 2019 boli použité údaje k 30. 6.