Vývoj cien vodného v 14 veľkých vodárňach v rokoch 2018 - 2022

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (v €/m3)