Produkce a nakládání s odpady v ČR v letech 2010-2021

[tis. t]