Figuren viser ulike kvinneandeler i ulike yrkesgrupper i 2015 og 2022