*  Det kan være flere årsaker til at autorisasjon/lisens blir tilbakekalt i én enkelt sak.
I tabellen går det fram hvilke årsaker/vurderingsgrunnlag som forelå for å tilbakekalle autorisasjon/lisens.
I noen saker forelå det flere årsaker/vurderingsgrunnlag som hver for seg ville ha vært tilstrekkelige for å tilbakekalle/autoriasjon lisenen. Tallet på vurderingsgrunnlag/årsak er derfor høyere enn tallet på tilbakekalte autorisajsoner/lisenser.  ** I enkelte saker har ett og samme helsepersonell fått  tilbakekalt flere autorisasjoner ( f. eks  både autorisasjoner  som sykepleier og hjelpepleier). Tallet på tilbakekalte autorisasjoner er derfor noe høyere enn antall helsepersonell.
 f 
in