Η βάση δεδομένων International Mirgrant Stock 2019, παρέχει εκτίμηση του αριθμού των μεταναστών που ζουν σε κάθε χώρα την 1η Ιουλίου κάθε μίας από τις παρακάτω χρονιές: 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 και 2019.