Evolución da porcentaxe de persoas que en cada área falan 'sempre' en galego ou 'máis en galego que en castelán'