Từ năm 2013, Hội nghị Nhóm Tư vấn Việt Nam (CG) đã được chuyển thành Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam (VDPF), trong đó các nhà tài trợ sẽ không cam kết về ODA và các khoản vay ưu đãi.
 f 
in