Tallene for 2013-2018 er faktiske innrapporterte tall i Kostra fra kommunene. Tallene for 2019-2023 er hentet fra Huseiernes undersøkelse av budsjett-tallene.