Evolución do número de traballadores/as (en miles) en Galicia nas distintas ocupacións integradas no sector primario