ພື້ນທີ່ປົດປ່ອຍລວມ: 29,210 ha
*ຂໍ້ມູນນີ້ບໍ່ລວມຂໍ້ມູນຂອງປີ 2012 ແລະ 2013
 f 
in