Evolución anual da xeración eléctrica eólica en Galicia (GWh) e da potencia instalada (MW)