Evolución das hectáreas dedicadas á plantación de tubérculos (maioritariamente patacas) nas zonas con máis produción en 2015 e, ademais, nas comarcas afectadas pola couza