Anm.: Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering. Fra 1. januar 2016 indeholder målingen også Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension. Denne gruppe har ingen visitationskategori. Kontanthjælpsmodtagere indeholder også kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet. Fra 1. sept. 2015 er indført en integrationsydelse, der træder i stedet for uddannelses- eller kontanthjælp for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge samt personer, der ikke har opholdt sig lovligt i riget i sammenlagt mindst 7 år ud af de seneste 8 år. Fra 1. juli 2016 gælder dette for alle flygtninge og familiesammenførte udlændinge samt personer, der ikke har opholdt sig lovligt i riget i sammenlagt mindst 7 år ud af de seneste 8 år. Antallet af personer på integrationsydelse er voksende, men der er betydelig kommunal variation. I maj 2016 modtog ca. 7.000 fuldtidspersoner integrationsydelse. Indførelsen af integrationsydelse betyder, at udviklingen i uddannelses- og kontanthjælp efter 1. sept. 2015 skal tolkes med varsomhed. Beskæftigelse omfatter udover beskæftigelse og anden selvforsørgelse også SU-godkendte uddannelser og voksenlærlingeforløb. Der indgår kun aktiveringsforløb af 21 hverdages varighed eller derover. Andelen i beskæftigelse angiver om personer er i beskæftigelse på én bestemt dag hhv. 3, 6 og 12 måneder efter afsluttet aktiveringsforløb. Aldersgruppen 65+ år dækker over 65-66 årige.