Hindringer

Svarfordeling for spørsmålet «hva mener du er til hinder for at du underviser i teknologi og e-helse i bachelorutdanningen i sykepleie?»