Produción eléctrica en Galicia en función da orixe