Unentschlossen: 2019: 43 Prozent / 2018: 30 Prozent