Celkové emisie skleníkových plynov na Slovensku

v CO2 ekv. - Gg (kilo tony)