ຕົວເລກໃນແຜນພາບແມ່ນສັງລວມມາຈາກບົດລາຍງານປະຈຳປີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 f 
in