HDI - Hodnotiaca škála je od čísla 1 po 0. Pričom čím bližšie číslu 1 tým väčšia životná úroveň v danej krajine. Celkové daňové zaťaženie - vyjadrené v percentách HDP danej krajiny.