1993-2022: Αποζημιώσεις ασφαλιστικών εταιρειών σε εκατ. €