Antall søkere og antall lærlingekontrakter, barne- og ungdomsarbeiderfaget

Tabellen viser andel søkere som har fått en godkjent lærekontrakt i løpet av et kalenderår. Tallene er per desember, og er endelige tall for det enkelte år.