Gjeldsbetjeningsgrad: Renteutgifter og anslått avdrag på lånegjelden som andel av disponibel inntekt og renteutgifter.
Rentebelastning: Renteutgifter som andel av disponibel inntekt og renteutgifter.