Εισαγωγές σιτηρών από την Ουκρανία και τη Ρωσία σε σχέση με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά χώρα εισαγωγής