Oppslutning i skulevalet samanlikning med dei nasjonale vala

Tala viser kor mange prosentpoeng som skilde partia i skulevalet samanlikna med dei faktiske valresultata.