Tallene for 2018 og 2017 kommer fra den foreløbige vildtudbyttestatistik, der er lavet ud fra 90 procent af alle jægeres indberetninger.