Distribución municipal do número de aeroxeradores (decembro 2018)