Evolución do número de núcleos de poboación galegos con menos de dous habitantes