Evolución dos e das falantes habituais de galego (persoas que falan sempre galego + persoas que falan máis galego que castelán) por grupo de idade