Utveckling över tid för BNP per capita | 1995–223

Grafiken visar utvecklingen för den köpkraftsjusterade och indexerade BNP:n per capita i EU-länderna sedan 1995. EU-snittet är hela tiden = 100 (den streckade linjen i varje lands graf). Siffror större än 100 innebär att den köpkraftsjusterade BNP per capita är större än EU-snittet och vice versa.