Det liggande stapeldiagrammet visar andelen öppet tillgängliga artiklar inom vart och ett av de sex övergripande forskningsämnesområdena (naturvetenskap, teknik, medicin och hälsovetenskap, lantbruksvetenskap och veterinärmedicin, samhällsvetenskap samt humaniora och konst). Artiklarna är publicerade under 2020. Den första delen av stapeln anger andelen guld-artiklar (artiklar publicerade i öppet tillgängliga tidskrifter). Den andra delen av stapeln anger andelen hybridartiklar (öppet tillgängliga artiklar i prenumerationstidskrifter). Den tredje delen anger andelen som endast finns i för av grön öppen tillgång (artiklar som endast finns att hämta i ämnes- eller lärosätesrepositorier). Den fjärde delen av stapeln anger antalet artiklar som inte finns öppet tillgängliga. Andelen öppen tillgång varierar mellan forskningsämnesområdena, flest öppet tillgängliga artiklar finns inom Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin samt Medicin och hälsovetenskap medan Teknik har minst andel öppet tillgängliga artiklar.