Dáta predstavujú podiel nezamestnaných na celkovom počte pracovne aktívneho obyvateľstva.