* Provincias de Beijing, Shanghai, Jiangsu y Guangdong.