Úlohou diskutujúcich bolo ohodnotiť každé tvrdenie na škále od -3 do +3; kde +3 znamená, že s daným tvrdením úplne súhlasia a -3 znamená, že s daným tvrdením vôbec nesúhlasia. Uvedené hodnoty vyjadrujú priemernú mieru stotožnenia diskutujúcich s danými tvrdeniami.