Figuren viser andel kvinner som jobber deltid i ulike yrkesgrupper per 2022