အမြတ်အများဆုံးအဖွဲ့အစည်း(၅)ခုနှင့် အရှုံးအများဆုံးအ‌ဖွဲ့အစည်း(၅)ခုကို ရွေးချယ်တင်ပြထားပါသည်။