Evolución 2008-2013 do número de falantes habituais de galego (persoas que falan só falego ou máis galego que castelán) por área xeográfica