Det liggande stapeldiagrammet visar andelen öppet tillgängliga artiklar inom de lärosäten som levererar data till Swepub. Artiklarna är publicerade under 2020. Den första delen av stapeln anger andelen guld-artiklar (artiklar publicerade i öppet tillgängliga tidskrifter). Den andra delen av stapeln anger andelen hybridartiklar (öppet tillgängliga artiklar i prenumerationstidskrifter). Den tredje delen anger andelen som endast finns i för av grön öppen tillgång (artiklar som endast finns att hämta i ämnes- eller lärosätesrepositorier). Den fjärde delen av stapeln anger antalet artiklar som inte finns öppet tillgängliga. Andelen öppen tillgång varierar mellan lärosätena, från 47 % öppet tillgängliga artiklar till 68 % öppet tillgängliga artiklar.