P=Imovinski percentil. Što je percentil viši, dohodak je veći