Kommunens nettokostnad för stöd till politiska partier, dividerat med antal invånare (kronor per invånare). Avser både direkt stöd i form av bidrag och indirekt stöd, till exempel subventionerade lokaler. Uppgifterna baseras på SCB:s räkenskapssammandrag.