Οι τιμές της 12ης Μαρτίου παρεμβαλονται επειδή το Johns Hopkins university δεν δίνει αξιόπιστα δεδομένα για εκείνη την ημερομηνία.
 f 
in