Niveis medios diarios máximos acadados cada ano de Sólidos en Suspensión (SS), Demanda Química de Osíxeno (DQO) e Demanda Bioquímica de Osíxeno (DQO) rexistrados nos efluentes líquidos de ENCE e comparación co máximo permitido pola Directiva 91/271/CEE. Datos en Quilogramos/Día