Evolución en España da Pensión Mínima Interprofesional, fixada polo Goberno