Asuntos tramitados polo Valedor do Pobo. As queixas por un mesmo asunto tramítanse como unha soa